quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[양산시립도서관정문<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 65[신평터미널<->내원사입구]
 • 65-1[신평터미널<->내원사입구]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->명륜역]
 • 1200[부산(명륜동)<->북정]
 • 1300[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 1500[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->KTX울산역]
 • 1713[석남사<->태화강역]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->구포]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
21 (양산시내 , 북정 <-> 구포(덕천동))     
노선정보
종류 노선 북정 구포(덕천동) 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 21 첫차 막차 첫차 막차 23Km 35회
05:35 21:40 06:40 22:50
시간표
노선정보
회차 평일 일요일,공휴일
북정출발 구포(덕천동)출발 북정출발 구포(덕천동)출발
1 05:35 06:40 06:00 07:00
2 05:55 07:00 06:40 07:50
3 06:20 07:25 07:10 08:20
4 06:40 07:50 07:40 08:50
5 07:10 08:20 08:10 09:20
6 07:25 08:35 08:40 09:50
7 07:40 08:50 09:10 10:20
8 07:55 09:05 09:40 10:50
9 08:10 09:20 10:10 11:20
10 08:40 09:50 10:40 11:50
11 09:10 10:20 11:10 12:20
12 09:40 10:50 11:40 12:50
13 10:10 11:20 12:10 13:20
14 10:40 11:50 12:40 13:50
15 11:10 12:20 13:10 14:20
16 11:40 12:50 13:40 14:50
17 12:10 13:20 14:10 15:20
18 12:40 13:50 14:40 15:40
19 13:10 14:20 15:10 16:20
20 13:40 14:50 15:40 16:50
21 14:10 15:20 16:10 17:20
22 14:40 15:50 16:40 17:50
23 15:10 16:20 17:10 18:20
24 15:40 16:50 17:40 18:50
25 16:10 17:20 18:10 19:20
26 16:40 17:50 18:40 19:50
27 17:10 18:20 19:10 20:20
28 17:40 18:50 19:40 20:50
29 18:10 19:20 20:10 21:20
30 18:40 19:50 20:40 21:50
31 19:10 20:20 21:10 22:20
32 19:40 20:50
33 20:10 21:20
34 20:40 21:50
35 21:10 22:20
36 21:40 22:50