quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
21 (양산시내 , 북정 <-> 구포(덕천동))      
노선정보
종류 노선 북정 구포(덕천동) 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 21 첫차 막차 첫차 막차 23Km 35회
05:35 21:40 06:40 22:50
시간표
노선정보
회차 평일 토요일,일요일,공휴일
북정출발 구포(덕천동)출발 북정출발 구포(덕천동)출발
1 05:35 06:45 06:00 07:05
2 05:55 07:05 06:40 07:55
3 06:20 07:30 07:10 08:25
4 06:40 07:55 07:40 08:55
5 07:10 08:25 08:10 09:25
6 07:25 08:40 08:40 09:55
7 07:40 08:55 09:10 10:25
8 07:55 09:10 09:40 10:55
9 08:10 09:25 10:10 11:25
10 08:40 09:55 10:40 11:55
11 09:10 10:25 11:10 12:25
12 09:40 10:55 11:40 12:55
13 10:10 11:25 12:10 13:25
14 10:40 11:55 12:40 13:55
15 11:10 12:25 13:10 14:25
16 11:40 12:55 13:40 14:55
17 12:10 13:25 14:10 15:25
18 12:40 13:55 14:40 15:55
19 13:10 14:25 15:10 16:25
20 13:40 14:55 15:40 16:55
21 14:10 15:25 16:10 17:25
22 14:40 15:55 16:40 17:55
23 15:10 16:25 17:10 18:25
24 15:40 16:55 17:40 18:55
25 16:10 17:25 18:10 19:25
26 16:40 17:55 18:40 19:55
27 17:10 18:25 19:10 20:25
28 17:40 18:55 19:40 20:55
29 18:10 19:25 20:10 21:25
30 18:40 19:55 20:40 21:55
31 19:10 20:25 21:10 22:25
32 19:40 20:55 21:40 22:50
33 20:10 21:25
34 20:40 21:55
35 21:10 22:25
36 21:40 22:50