quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
11 (양산시내 , 신평터미널 <-> 부산(명륜동))      
노선정보
종류 노선 신평터미널 부산(명륜동) 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 11 첫차 막차 첫차 막차 36.1Km 34회
05:41 21:50 05:15 21:40
시간표
노선정보
회차 평일 일요일,공휴일
신평터미널출발 부산(명륜동)출발 신평터미널출발 부산(명륜동)출발
1 05:41 05:15 05:45 05:35
2 06:08 05:55 06:45 06:15
3 06:40 06:22 07:28 06:55
4 07:10 06:46 08:46 07:34
5 07:40 07:10 09:25 08:23
6 08:20 07:30 09:51 09:02
7 08:42 07:50 10:43 10:20
8 09:06 08:20 11:09 10:59
9 09:32 08:50 12:01 11:25
10 09:58 09:20 12:40 12:17
11 10:24 10:00 13:19 12:43
12 10:50 10:20 13:45 13:35
13 11:16 10:43 14:50 14:26
14 11:54 11:09 15:42 15:18
15 12:18 11:35 16:47 15:44
16 12:52 12:01 17:39 16:49
17 13:14 12:27 18:44 17:30
18 13:38 12:53 19:25 18:30
19 14:02 13:32 19:55 19:22
20 14:26 13:56 21:30 21:10
21 15:10 14:44
22 15:40 15:08
23 16:00 15:44
24 16:30 16:08
25 17:00 16:30
26 17:40 17:10
27 18:02 17:30
28 18:50 17:50
29 19:28 18:24
30 19:52 18:48
31 20:16 19:28
32 20:42 20:25
33 21:10 21:10
34 21:50 21:40