quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[양산시립도서관정문<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 65[신평터미널<->내원사입구]
 • 65-1[신평터미널<->내원사입구]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->명륜역]
 • 1200[부산(명륜동)<->북정]
 • 1300[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 1500[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->KTX울산역]
 • 1713[석남사<->태화강역]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->구포]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
32-1 (양산시내 , 증산차고지 <-> 북정)     
노선정보
종류 노선 증산차고지 북정 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 32-1 첫차 막차 첫차 막차 13.6Km 30회
05:50 21:45 06:45 22:45
시간표
노선정보
회차 평일 일요일,공휴일
증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발
1 05:50 06:45 06:30 07:20
2 06:24 07:24 07:20 08:10
3 06:48 07:48 08:00 08:50
4 07:12 08:15 09:25 10:16
5 07:35 08:35 10:00 10:50
6 07:50 08:50 10:40 11:30
7 08:30 09:30 11:50 12:40
8 09:00 10:00 12:40 13:30
9 09:40 10:40 13:40 14:30
10 10:00 11:00 14:50 15:40
11 10:40 11:40 15:40 16:30
12 11:20 12:20 16:50 17:40
13 11:40 12:40 17:50 18:40
14 12:20 13:20 18:30 19:20
15 12:40 13:40 19:30 20:20
16 13:20 14:20 20:10 21:00
17 14:00 15:00 20:45 21:35
18 14:30 15:27 21:50 22:40
19 14:50 15:50
20 15:20 16:20
21 16:00 17:00
22 16:15 17:15
23 17:00 18:00
24 17:40 18:40
25 18:20 19:20
26 19:05 20:00
27 19:42 20:42
28 20:15 21:15
29 20:50 21:45
30 21:45 22:45