quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
57 (양산시내 , 양산역환승센터 <-> 영산대)      
노선정보
종류 노선 양산역환승센터 영산대 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 57 첫차 막차 첫차 막차 28.6Km 15회
05:55 20:00 07:00 21:10
시간표
노선정보
회차 평일 토요일,일요일,공휴일
양산역환승센터출발 영산대출발 양산역환승센터출발 영산대출발
1 05:55 07:00 06:00 07:05
2 06:30 07:40 07:30 08:35
3 07:30 08:40 09:00 10:05
4 08:30 09:40 10:30 11:35
5 09:30 10:40 12:00 13:05
6 10:30 11:40 13:30 14:35
7 11:30 12:40 15:00 16:05
8 12:30 13:40 16:30 17:35
9 13:30 14:40 18:00 19:05
10 14:30 15:40 19:30 20:35
11 15:30 16:40
12 16:30 17:40
13 17:30 18:40
14 18:30 19:40
15 20:00 21:10