quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[양산시립도서관정문<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 65[신평터미널<->내원사입구]
 • 65-1[신평터미널<->내원사입구]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->명륜역]
 • 1200[부산(명륜동)<->북정]
 • 1300[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 1500[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->KTX울산역]
 • 1713[석남사<->태화강역]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->구포]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
32 (양산시내 , 증산차고지 <-> 북정)     
노선정보
종류 노선 증산차고지 북정 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 32 첫차 막차 첫차 막차 17Km 27회
06:10 22:03 07:05 23:00
시간표
노선정보
회차 평일 일요일,공휴일
증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발
1 06:10 07:05 05:55 06:50
2 06:36 07:36 06:50 07:50
3 07:00 08:00 07:30 08:30
4 07:24 08:25 08:10 09:10
5 07:42 08:42 08:30 09:30
6 08:10 09:10 08:50 09:50
7 08:40 09:40 09:32 10:32
8 09:20 10:20 10:10 11:10
9 10:20 11:20 10:50 11:50
10 11:00 12:00 11:10 12:10
11 12:00 13:00 12:10 13:10
12 13:00 14:00 12:50 13:50
13 13:40 14:40 13:10 14:10
14 14:23 15:23 13:50 14:50
15 15:16 16:13 14:10 15:10
16 15:33 16:33 15:10 16:10
17 15:41 16:40 15:50 16:50
18 16:30 17:30 16:20 17:20
19 16:40 17:40 17:10 18:10
20 17:20 18:20 18:00 19:00
21 18:00 18:58 18:40 19:40
22 18:45 19:45 19:00 20:00
23 19:20 20:20 19:40 20:40
24 19:48 20:48 20:20 21:20
25 20:45 21:40 21:00 22:00
26 21:15 22:15 21:16 22:20
27 22:03 23:00 22:00 23:00
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60