quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
32 (양산시내 , 증산차고지 <-> 북정)      
노선정보
종류 노선 증산차고지 북정 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 32 첫차 막차 첫차 막차 17Km 27회
06:36 22:05 07:36 23:00
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발
1 06:36 07:36 06:20 07:20 06:25 07:20
2 07:00 08:00 07:12 08:12 07:10 08:10
3 07:24 08:25 07:56 08:56 07:50 08:50
4 07:42 08:42 08:50 09:50 08:50 09:50
5 08:10 09:10 09:24 10:24 09:30 10:30
6 08:40 09:40 10:04 11:04 10:10 11:10
7 09:20 10:20 10:36 11:36 10:50 11:50
8 10:20 11:20 11:16 12:16 11:30 12:30
9 11:00 12:00 11:56 12:56 12:10 13:10
10 11:35 12:35 12:36 13:36 12:50 13:50
11 12:00 13:00 13:16 14:16 13:30 14:30
12 13:00 14:00 13:56 14:56 14:10 15:10
13 13:40 14:40 14:36 15:36 15:10 16:10
14 14:26 15:23 15:16 16:16 16:10 17:10
15 15:10 16:10 15:56 16:56 16:50 17:50
16 15:30 16:30 16:36 17:36 17:30 18:30
17 15:54 16:54 17:26 18:26 18:20 19:20
18 16:30 17:30 17:47 18:42 19:10 20:10
19 16:54 17:54 18:43 19:43 19:50 20:50
20 17:18 18:18 19:50 20:50 20:30 21:36
21 18:00 19:00 21:10 22:12 21:20 22:24
22 18:30 19:30 22:00 23:00 22:00 23:00
23 19:15 20:15
24 19:55 20:55
25 20:35 21:35
26 21:20 22:15
27 22:05 23:00