quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[양산시립도서관정문<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 65[신평터미널<->내원사입구]
 • 65-1[신평터미널<->내원사입구]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->명륜역]
 • 1200[부산(명륜동)<->북정]
 • 1300[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 1500[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->KTX울산역]
 • 1713[석남사<->태화강역]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->구포]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
132 (양산시내 , 증산차고지 <-> 범어사역)     
노선정보
종류 노선 증산차고지 범어사역 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 132 첫차 막차 첫차 막차 21.6Km 12회
06:30 20:00 07:25 20:55
시간표
노선정보
회차 평일 토요일,일요일,공휴일
증산차고지출발 범어사역출발 증산차고지출발 범어사역출발
1 06:30 07:25 07:30 08:25
2 07:30 08:25 10:00 10:55
3 09:00 09:55 12:30 13:25
4 10:00 10:55 15:00 15:55
5 11:30 12:25 17:30 18:25
6 12:30 13:25 20:00 20:55
7 14:00 14:55
8 15:00 15:55
9 16:30 17:25
10 17:30 18:25
11 19:00 19:55
12 20:00 20:55