quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
1100 (양산시내 , 양산역환승센터 <-> 부산(명륜동))      
노선정보
종류 노선 양산역환승센터 부산(명륜동) 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 1100 첫차 막차 첫차 막차 Km 18회
07:40 20:05 08:35 21:00
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
양산역환승센터출발 부산(명륜동)출발 양산역환승센터출발 부산(명륜동)출발 양산역환승센터출발 부산(명륜동)출발
1 07:12 08:07 07:05 08:00 토요일과 동일 토요일과 동일
2 07:32 08:25 07:43 08:38
3 07:50 08:45 08:57 09:52
4 09:02 09:57 10:09 11:04
5 09:35 10:30 11:21 12:16
6 10:04 11:00 12:33 13:28
7 11:12 12:07 13:47 14:47
8 12:10 13:05 15:03 16:03
9 12:40 13:35 16:15 17:15
10 13:47 14:42 17:31 18:31
11 14:25 15:20 18:23 19:23
12 14:50 15:45 19:34 20:29
13 15:42 16:37
14 16:55 17:55
15 17:20 18:25
16 18:00 18:55
17 19:35 20:30
18 20:05 21:00
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32