quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[양산시립도서관정문<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 65[신평터미널<->내원사입구]
 • 65-1[신평터미널<->내원사입구]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->명륜역]
 • 1200[부산(명륜동)<->북정]
 • 1300[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 1500[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->KTX울산역]
 • 1713[석남사<->태화강역]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->구포]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
128-1 (양산시내 , 증산차고지 <-> 북정)     
노선정보
종류 노선 증산차고지 북정 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 128-1 첫차 막차 첫차 막차 16.3Km 49회
05:35 21:52 06:35 22:52
시간표
노선정보
회차 평일 일요일,공휴일
증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발
1 05:35 06:35 05:40 06:35
2 06:00 06:55 06:10 07:10
3 06:15 07:10 06:40 07:40
4 06:30 07:30 07:00 08:00
5 06:55 07:52 07:40 08:40
6 07:20 08:20 08:00 09:00
7 07:30 08:30 08:20 09:20
8 07:46 08:46 08:40 09:40
9 07:55 08:55 09:08 10:08
10 08:05 09:05 09:24 10:24
11 08:15 09:15 10:00 11:00
12 08:35 09:35 10:20 11:20
13 08:55 09:55 10:40 11:40
14 09:10 10:10 11:20 12:20
15 09:40 10:40 11:30 12:30
16 09:55 10:55 11:50 12:50
17 10:25 11:25 12:20 13:20
18 10:35 11:35 12:40 13:40
19 11:10 12:10 13:20 14:20
20 11:50 12:50 13:40 14:40
21 12:10 13:10 14:00 15:00
22 12:50 13:50 14:30 15:30
23 13:30 14:30 14:50 15:50
24 13:50 14:50 15:20 16:20
25 14:15 15:15 15:40 16:40
26 14:35 15:35 16:10 17:10
27 14:45 15:45 16:30 17:30
28 15:05 16:05 17:00 18:00
29 15:15 16:15 17:20 18:20
30 15:37 16:37 17:50 18:50
31 16:05 17:05 18:10 19:10
32 16:15 17:15 18:50 19:50
33 16:35 17:35 19:10 20:10
34 16:45 17:45 19:50 20:50
35 17:05 18:05 20:20 21:20
36 17:15 18:15 20:50 21:50
37 17:35 18:35 21:08 22:10
38 17:45 18:50 21:24 22:30
39 18:05 19:05 21:50 22:50
40 18:25 19:25
41 18:35 19:35
42 19:00 20:10
43 19:30 20:30
44 19:47 20:47
45 20:20 21:20
46 20:40 21:40
47 21:00 22:00
48 21:30 22:30
49 21:52 22:52
50
51
52
53
54