quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
23 (양산시내 , 북정 <-> 구포(덕천동))      
노선정보
종류 노선 북정 구포(덕천동) 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 23 첫차 막차 첫차 막차 20.1Km 37회
05:20 21:25 06:15 22:20
시간표
노선정보
회차 평일 토요일,일요일,공휴일
북정출발 구포(덕천동)출발 북정출발 구포(덕천동)출발
1 05:20 06:15 05:20 06:15
2 05:55 06:55 06:00 06:55
3 06:25 07:25 06:40 07:35
4 06:55 07:55 07:20 08:15
5 07:15 08:15 08:00 08:55
6 07:35 08:35 08:40 09:35
7 08:05 09:10 09:20 10:15
8 08:30 09:30 10:00 10:55
9 09:00 10:00 10:40 11:35
10 09:30 10:30 11:20 12:15
11 10:00 11:00 12:00 12:55
12 10:30 11:30 12:40 13:35
13 11:00 12:00 13:20 14:15
14 11:30 12:30 14:00 14:55
15 11:45 12:45 14:40 15:35
16 12:00 13:00 15:20 16:15
17 12:30 13:30 16:00 16:55
18 13:00 14:00 16:40 17:35
19 13:30 14:30 17:20 18:15
20 13:45 14:45 18:00 18:55
21 14:00 15:00 18:40 19:35
22 14:30 15:30 19:20 20:15
23 15:00 16:00 20:00 20:55
24 15:30 16:30 20:40 21:35
25 15:45 16:45 21:20 22:15
26 16:00 17:00 - -
27 16:30 17:30 - -
28 17:00 18:00 - -
29 17:30 18:30 - -
30 18:00 19:00 - -
31 18:30 19:30 - -
32 19:00 20:00 - -
33 19:30 20:30 - -
34 20:00 21:00 - -
35 20:30 21:30 - -
36 21:00 22:00 - -
37 21:25 22:20 - -