quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
52 (양산시내 , 양산부산대병원 <-> 용당차고지)      
노선정보
종류 노선 양산부산대병원 용당차고지 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 52 첫차 막차 첫차 막차 28.6Km 15회
06:00 20:10 06:55 20:00
시간표
노선정보
회차 평일 토요일,일요일,공휴일
양산부산대병원출발 용당차고지출발 양산부산대병원출발 용당차고지출발
1 06:00 06:55 06:45 06:45
2 08:00 07:05 07:50 08:15
3 08:10 07:55 09:20 09:45
4 09:00 09:20 10:50 11:15
5 10:25 09:55 12:20 12:45
6 11:00 10:55 13:50 14:15
7 12:00 11:55 15:20 15:45
8 13:00 12:55 16:50 17:15
9 14:00 13:55 18:20 18:45
10 15:00 14:55 20:00 20:00
11 16:00 15:55
12 17:00 16:55
13 18:00 17:55
14 19:00 19:00
15 20:10 20:00