quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
128 (양산시내 , 증산차고지 <-> 북정)      
노선정보
종류 노선 증산차고지 북정 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 128 첫차 막차 첫차 막차 16.5Km 27회
06:53 22:15 05:45 21:05
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발
1 06:53 05:45 07:28 06:20 토요일과 동일 토요일과 동일
2 07:20 06:10 09:00 07:00
3 07:55 06:50 10:00 07:30
4 08:40 07:20 11:20 08:28
5 09:25 07:40 12:20 10:00
6 10:10 07:58 13:20 11:00
7 10:50 08:25 15:00 12:20
8 11:30 09:05 16:10 13:20
9 12:30 09:40 16:50 14:20
10 13:10 10:25 18:24 16:00
11 13:45 11:10 19:24 17:10
12 14:12 11:50 20:10 17:50
13 14:48 12:30 20:40 19:24
14 15:24 13:30 21:30 20:24
15 15:48 14:10 22:15 21:10
16 16:12 14:50
17 16:48 15:17
18 17:24 15:53
19 18:00 16:29
20 18:24 16:53
21 19:10 17:17
22 20:05 17:53
23 20:50 18:29
24 21:10 19:24
25 22:15 21:05
26
27