quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[양산시립도서관정문<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 65[신평터미널<->내원사입구]
 • 65-1[신평터미널<->내원사입구]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->명륜역]
 • 1200[부산(명륜동)<->북정]
 • 1300[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 1500[부산(명륜동)<->증산차고지]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->KTX울산역]
 • 1713[석남사<->태화강역]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->구포]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
128 (양산시내 , 증산차고지 <-> 북정)     
노선정보
종류 노선 증산차고지 북정 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 128 첫차 막차 첫차 막차 16.5Km 27회
06:45 22:15 05:45 20:55
시간표
노선정보
회차 평일 일요일,공휴일
증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발
1 06:45 05:45 07:20 06:20
2 07:10 06:05 09:00 07:00
3 07:38 06:20 09:40 07:30
4 08:25 07:22 11:00 08:20
5 08:45 07:38 12:00 10:00
6 09:25 07:44 13:00 10:40
7 10:10 08:10 14:20 12:00
8 10:50 08:38 15:00 13:00
9 11:30 09:25 16:00 14:00
10 12:30 09:45 16:50 15:20
11 13:10 10:25 17:30 16:00
12 14:05 11:10 18:30 17:00
13 14:25 11:50 19:30 17:50
14 14:55 12:30 20:10 18:30
15 15:22 13:30 20:40 19:30
16 15:45 14:10 21:40 20:30
17 16:25 15:05 22:15 21:10
18 16:55 15:25
19 17:25 15:55
20 17:55 16:25
21 18:15 16:50
22 18:50 17:25
23 19:10 17:55
24 19:55 18:25
25 20:46 19:15
26 21:10 19:50
27 22:15 20:55