quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
128 (양산시내 , 증산차고지 <-> 북정)      
노선정보
종류 노선 증산차고지 북정 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 128 첫차 막차 첫차 막차 16.5Km 27회
06:45 22:15 05:45 21:00
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발 증산차고지출발 북정출발
1 06:45 05:45 07:23 05:45 07:20 06:20
2 07:10 06:05 08:18 06:05 08:40 07:00
3 07:38 06:20 09:00 07:10 09:35 07:30
4 08:25 07:22 09:41 07:50 11:00 08:20
5 08:45 07:38 10:12 08:23 12:00 09:40
6 09:25 07:44 10:53 09:18 13:00 10:35
7 10:10 08:10 11:33 10:00 14:00 12:00
8 10:50 08:38 12:13 10:41 14:50 13:00
9 11:30 09:25 12:53 11:12 16:00 14:00
10 12:30 09:45 13:33 11:53 16:40 15:00
11 13:10 10:25 14:13 12:33 17:20 15:50
12 13:50 11:10 14:58 13:13 18:30 17:00
13 14:17 11:50 15:33 13:53 19:20 17:40
14 14:53 12:30 16:13 14:33 20:00 18:20
15 15:25 13:30 17:00 15:13 20:40 19:30
16 15:45 14:10 18:01 15:58 21:30 20:20
17 16:12 14:50 18:34 16:33 22:15 21:00
18 16:48 15:17 19:21 17:13
19 17:24 15:53 20:00 18:00
20 17:55 16:25 20:50 19:34
21 18:15 16:48 21:30 20:21
22 18:50 17:12 22:15 21:00
23 19:10 17:48
24 20:00 18:24
25 20:50 19:15
26 21:10 19:50
27 22:15 21:00