quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
24-1 (양산시내 , 용선 <-> 호포)      
노선정보
종류 노선 용선 호포 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 24-1 첫차 막차 첫차 막차 18.4Km 12회
07:35 20:45 06:40 19:37
시간표
노선정보
회차 평일 토요일,일요일,공휴일
용선출발 호포출발 용선출발 호포출발
1 07:40 (신주중경유) 06:40 07:45 06:40
2 08:45 07:25 09:05 07:40
3 10:15 08:35 10:25 08:40
4 11:15 09:35 11:45 10:00
5 12:45 11:07 13:05 11:20
6 13:45 12:07 14:25 12:40
7 15:15 13:37 15:45 14:00
8 16:15 14:37 17:05 15:20
9 17:45 16:07 18:25 16:40
10 18:45 17:07 19:45 18:00
11 19:45 18:37 20:25 19:20
12 20:45 19:37 21:35 20:40