quick
top
 • 2[원동역<->태봉]
 • 3[원동역<->어영]
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12[부산(명륜동)<->언양임시터미널]
 • 12심야[부산(명륜동)<->신평터미널]
 • 13[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 23-1[용선<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->호포역]
 • 24-1[용선<->호포]
 • 26[양산역환승센터<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 38[증산차고지<->금산]
 • 52[양산부산대병원<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 85[양산역환승센터<->신기우방A]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 132[증산차고지<->범어사역]
 • 137[증산차고지<->중리마을]
 • 138[북정<->소원동]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 구포심야1[구,터미널<->구포]
 • 구포심야2[구,터미널<->증산역]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
23-1 (양산시내 , 용선 <-> 구포(덕천동))      
노선정보
종류 노선 용선 구포(덕천동) 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 23-1 첫차 막차 첫차 막차 24.5Km 32회
05:25 21:25 06:35 22:30
시간표
노선정보
회차 평일 토요일,일요일,공휴일
용선출발 구포(덕천동)출발 용선출발 구포(덕천동)출발
1 05:25 06:35 05:25 06:35
2 05:55 07:10 06:05 07:15
3 06:25 07:40 06:45 07:55
4 06:50 08:05 07:25 08:35
5 07:10 08:25 08:05 09:15
6 07:25 08:45 08:45 09:55
7 07:35 08:55 09:25 10:35
8 08:05 09:20 10:05 (성신아파트경유) 11:15 (성신아파트경유)
9 08:30 09:45 10:45 (성신아파트경유) 11:55 (성신아파트경유)
10 09:00 10:15 11:25 (성신아파트경유) 12:35 (성신아파트경유)
11 09:30 (성신아파트경유) 10:45 (성신아파트경유) 12:05 (성신아파트경유) 13:15 (성신아파트경유)
12 10:00 (성신아파트경유) 11:15 (성신아파트경유) 12:45 (성신아파트경유) 13:55 (성신아파트경유)
13 10:30 (성신아파트경유) 11:45 (성신아파트경유) 13:25 (성신아파트경유) 14:35 (성신아파트경유)
14 11:00 (성신아파트경유) 12:15 (성신아파트경유) 14:05 (성신아파트경유) 15:15 (성신아파트경유)
15 12:00 (성신아파트경유) 13:15 (성신아파트경유) 14:45 (성신아파트경유) 15:55 (성신아파트경유)
16 12:30 (성신아파트경유) 13:45 (성신아파트경유) 15:25 (성신아파트경유) 16:35 (성신아파트경유)
17 13:00 (성신아파트경유) 14:15 (성신아파트경유) 16:05 17:15
18 14:00 (성신아파트경유) 15:15 (성신아파트경유) 16:45 17:55
19 14:30 (성신아파트경유) 15:45 (성신아파트경유) 17:25 18:35
20 15:00 (성신아파트경유) 16:15 (성신아파트경유) 18:05 19:15
21 16:00 17:15 18:45 19:55
22 16:30 17:45 19:25 20:35
23 17:00 18:15 20:05 21:15
24 17:30 18:45 20:45 21:55
25 18:00 19:15 21:25 22:30
26 18:30 19:45
27 19:00 20:15
28 19:30 20:45
29 20:00 21:15
30 20:30 21:45
31 21:00 22:10
32 21:25 22:30
33
34
35